fun88 live casino

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập


Bright Up Center By P'Jeng  (พี่เจ็งติวเตอร์)
ราเอาใจใส่ดูแลน้องๆทุกคนดังบุตรหลาน
           และน้องๆ ของเราเอง


     ราคาไม่แพง...คุณภาพเยี่ยม

เรียนจริงได้ผลจริงประสบการณ์เกือบ 20 ปี
    น้องที่มาเรียนประสบความสำเร็จ
   ;        แล้วกว่า 50,000 คน

 

CU-TEP

การแจ้งผลสอบ : ในการแจ้งผลสอบนั้น ศูนย์ทดสอบฯจะดำเนินการแจ้งข้อมูล

CU-TEP  ย่อมาจากคำว่า (Chulalongkorn University Test Of English Proficiency) คือ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมาก  แบบทดสอบ CU-TEP จัดทำโดยสถาบันภาษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำหรับให้ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้ใช้ทดสอบเพียงแต่ผู้เดียวในประเทศไทย  แบบทดสอบ CU-TEP สามารถใช้วัดทักษะ 3 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยจุดเด่นของแบบทดสอบนี้ไปเทียบได้ว่าจะเป็นคะแนน TOEFL  เท่าไหร่ และผลคะแนนนี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้ถึง 2 ปี

CU-TEP มีกี่พาร์ท ?
                บุคคลทั่วไปสามารถนำคะแนน CU-TEP ไปใช้ได้หลายด้านค่ะ  ทั้งด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  สามารถนำไปใช้สมัครงาน  ในด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติกำหนดให้มีคะแนน CU-TEP  ขั้นต่ำอยู่ที่ 550 คะแนน  ส่วนปริญญาโทและปริญญาเอก ก็จะมีคะแนน CU-TEP หลายเกณฑ์แตกต่างกันไปค่ะ มีตั้งแต่ 450 500 550 คะแนนไปจนถึง 600 คะแนนทีเดียวค่ะ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละหลักสูตรนั้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะระหว่างเรียนมากน้อยแค่ไหนค่ะ  ส่วนข้อสอบ CU-TEP  นั้นมีทั้งหมด 4 พาร์ท คือ part Listening,  part Reading,  part Writing และ Speaking   แต่ในส่วนของพาร์ท Speaking จะจัดสอบให้เฉพาะผู้ที่ต้องการทดสอบเท่านั้น  โดยทั่วไปเราจะนิยมสอบกันแค่ 3 ทักษะค่ะ คือ ทักษะ Listening, Reading และ Writing


หากสนใจสอบ CU-TEP สามารถสมัครได้ที่ไหน  แล้วต้องรอกี่วันหลังสอบเสร็จคะแนน CU-TEP ถึงจะออก ?
                ผู้สมัครต้องสมัครสอบผ่านโปรแกรมลงทะเบียนแบบOnline ทาง Internet เท่านั้น โดยผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทาง //www.atc.chula.ac.th  และหลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว โปรแกรมจะสร้างใบลงทะเบียนให้ผู้สมัคร ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้สมัครใช้ในการลงทะเบียนต้องต่อเข้ากับเครื่องพรินเตอร์ให้พร้อม  และศูนย์ทดสอบทางวิชาการทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คิดว่าธรรมเนียมการสอบครั้งละ 600 บาท และเท่าธรรมเนียมของทางธนาคาร 15 บาท ต่อหนึ่งใบลงทะเบียนค่ะ  และผลคะแนนในสอบสอบ CU-TEP จะออกหลังจากที่ผ่านการทดสอบไปแล้ว 2 อาทิตย์ค่ะ


ทดสอบอะไร ?
 
              วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและการพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ

 

นำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร ?
                ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

   


ผู้สมัครต้องสมัครสอบผ่านโปรแกรมลงทะเบียนแบบOnlineทาง Internet เท่านั้น และหลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว โปรแกรมจะสร้างใบลงทะเบียนให้ผู้สมัคร ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้สมัครใช้ในการลงทะเบียนต้องต่อเข้ากับเครื่อง พรินเตอร์ให้พร้อมวิธีการสมัคร :

ใบลงทะเบียน :

หลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถูกต้องแล้วระบบจะสร้างใบลงทะเบียน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 : แสดงตารางสอบที่ผู้สมัครเลือก และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ
ส่วนที่ 2 : เป็นหลักฐานการชำระเงินของผู้สมัคร หลังจากที่ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมที่งธนาคารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่งธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน 
ส่วนที่ 3 : เป็นหลักฐานการรับเงินของธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะฉีกส่วนนี้เก็บไว้

ค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียม :

ศูนย์ ทดสอบฯ คิดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวิชาละ 800 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมของธนาคาร 15 บาทต่อใบลงทะเบียน 1 ใบ โดยในการชำระค่าธรรมเนียม ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มใบลงทะเบียนที่พิมพ์จากโปรแกรมลงทะเบียนแบบOnline เท่านั้น เพื่อนำไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมที่ี่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์หรือไทย ธนาคาร (ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ)ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ระบุไว้บนใบลงทะเบียนและให้ เจ้าหน้าที่ธนาคารประทับตราชำระเงินบนใบลงทะเีบียนไว้เป็นหลักฐาน การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครลงทะเบียนถููกต้องและชำระ เงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
การชำระเงินโดยการกรอกใบนำฝากของธนาคาร หรือการชำระเงินนอกเหนือจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้จะถือว่าการสมัครครั้งนั้น เป็นโมฆะ และผู้สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือเลื่อนการลงทะเบียนหรือโอนเงินให้ ผู้สมัครรายอื่นได้

การแจ้งสถานที่สอบ :

ศูนย์ทดสอบฯจะแจ้งข้อมูลสถานที่สอบผ่านทาง เว็บไซต์ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ ผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยเข้าไปในโปรแกรมลงทะเบียนในเว็บไซต์(ต้องใส่ Login ID และ Password)

ผ่าน 2 ช่องทางหลัก ดังนี้

1.เว็บไซต์
     ศูนย์ทดสอบฯ จะแจ้งผลสอบให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ประมาณ 2 สัปดาห์์หลังจากวันสอบ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยเข้าไปในโปรแกรมลงทะเบียนในเว็บไซต์(ต้องใส่ Login ID และ Password) 

2.ไปรษณีย์
   ศูนย์ทดสอบฯจะจัดส่งใบรายงานคะแนนเพื่อแจ้งผลสอบให้ผู้สมัครสอบทราบทางไปรษณีย์ประมาณ3สัปดาห์หลังจากวันสอบ


    ในกรณีที่ประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลการสอบ ให้ดำเนินการได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ

การแจ้งผลสอบ :

     หากผู้สมัครไม่ได้รับใบรายงานคะแนนให้เข้าไปตรวจผลสอบในเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบฯและสามารถมาติดต่อกรอกใบคำร้องเพื่อขอใบรายงานคะแนนได้ที่ศูนย์ทดสอบฯ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับผลสอบให้ท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำร้องจากในเว็บไซต์ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนำเอกสารมายื่นที่ศูนย์ทดสอบฯ อาคารจามจุรี8ชั้น3(อยู่ตรงข้ามโรงเรียนอุเทนถวาย)

 

“ทางสถาบัน Bright up center by P’JENG มีเปิดสอนคอร์ส CU-TEP โดยนักเรียนที่มาเรียนสอบได้ถึง 99% ทุกรอบ” 
 

ทำไมต้องเรียนที่นี่,เรียนที่นี่ดีอย่างไร
Bright Up tutor By P'Jeng

1) เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
เรามีประสบการณ์การสอนเกือบ 20 ปี เป็นประกัน นักเรียนมาเรียน
แล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับการรับรอง
และควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกวดวิชาของเรายังได้รับความ
ไว้วางใจจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทย
ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนและพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
2) ครูอาจารย์มีเทคนิคในการอธิบายการทำข้อสอบให้ถูกต้องภายในระยะเวลาจำกัด
และสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายไม่ว่านักเรียนจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตาม
3) ความเอาใจใส่และจรรยาบรรณของสถาบัน โดยเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก ให้สมกับค่าที่ว่า

 “Your success is our goal”  "ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา"

ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวและหลักสูตรเฉพาะทางของ Bright Up Tutor By P'Jeng
ที่ทำให้น้องๆนักเรียนเรียนแล้วเข้าใจ วัดผลได้ เกรดเพิ่มจริง สอบติดจริงอีกทั้ง
ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ที่ทางโรงเรียนกวดวิชา Bright Up Tutor By P'jeng ได้ทำ
ให้น้องๆ นักเรียนประสบความสำเร็จกว่าหลายหมื่นคน ทุก Class สอนสด
ราคาเริ่มเพียงวิชาละ 1,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น
มาเรียนดูจะรู้ว่า Bright Up Tutor By P'Jeng เจ๋งแค่ไหน!!

 ปรึกษาวางแผนการเรียนปรับพื้นฐานสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ฟรี!!


fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhậpนี่คือส่วนหนึ่งของรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ
               เรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
ชมรีวิวความประทับใจผู้ปกครองและน้องๆ เพิ่มเติม >>>คลิ๊ก