fun88 live casino

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập

CU-TEP

การแจ้งผลสอบ :

     ในการแจ้งผลสอบนั้น ศูนย์ทดสอบฯจะดำเนินการแจ้งข้อมูล

CU-TEP  ย่อมาจากคำว่า (Chulalongkorn University Test Of English Proficiency) คือ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมาก  แบบทดสอบ CU-TEP จัดทำโดยสถาบันภาษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำหรับให้ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้ใช้ทดสอบเพียงแต่ผู้เดียวในประเทศไทย  แบบทดสอบ CU-TEP สามารถใช้วัดทักษะ 3 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยจุดเด่นของแบบทดสอบนี้ไปเทียบได้ว่าจะเป็นคะแนน TOEFL  เท่าไหร่ และผลคะแนนนี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้ถึง 2 ปี

CU-TEP มีกี่พาร์ท ?
                บุคคลทั่วไปสามารถนำคะแนน CU-TEP ไปใช้ได้หลายด้านค่ะ  ทั้งด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  สามารถนำไปใช้สมัครงาน  ในด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติกำหนดให้มีคะแนน CU-TEP  ขั้นต่ำอยู่ที่ 550 คะแนน  ส่วนปริญญาโทและปริญญาเอก ก็จะมีคะแนน CU-TEP หลายเกณฑ์แตกต่างกันไปค่ะ มีตั้งแต่ 450 500 550 คะแนนไปจนถึง 600 คะแนนทีเดียวค่ะ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละหลักสูตรนั้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะระหว่างเรียนมากน้อยแค่ไหนค่ะ  ส่วนข้อสอบ CU-TEP  นั้นมีทั้งหมด 4 พาร์ท คือ part Listening,  part Reading,  ;part Writing และ Speaking   แต่ในส่วนของพาร์ท Speaking จะจัดสอบให้เฉพาะผู้ที่ต้องการทดสอบเท่านั้น  โดยทั่วไปเราจะนิยมสอบกันแค่ 3 ทักษะค่ะ คือ ทักษะ Listening, Reading และ Writing


หากสนใจสอบ CU-TEP สามารถสมัครได้ที่ไหน  แล้วต้องรอกี่วันหลังสอบเสร็จคะแนน CU-TEP ถึงจะออก ?
                ผู้สมัครต้องสมัครสอบผ่านโปรแกรมลงทะเบียนแบบOnline ทาง Internet เท่านั้น โดยผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทาง //www.atc.chula.ac.th  และหลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว โปรแกรมจะสร้างใบลงทะเบียนให้ผู้สมัคร ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้สมัครใช้ในการลงทะเบียนต้องต่อเข้ากับเครื่องพรินเตอร์ให้พร้อม  และศูนย์ทดสอบทางวิชาการทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คิดว่าธรรมเนียมการสอบครั้งละ 600 บาท และเท่าธรรมเนียมของทางธนาคาร 15 บาท ต่อหนึ่งใบลงทะเบียนค่ะ  และผลคะแนนในสอบสอบ CU-TEP จะออกหลังจากที่ผ่านการทดสอบไปแล้ว 2 อาทิตย์ค่ะ


ทดสอบอะไร ?
                
วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและการพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ

 

นำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร ?
                
ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

 

ตารางสอบ CU-TEP

Test Schedule

Test Dates

Test Time

Registration/
Payment Periods

1/2013

13 ม.ค. 56

8.30-11.30

03 - 13 ธ.ค. 55
พิเศษ 1/2013 20 ม.ค. 56 8.30-11.30 17 - 24 ธ.ค. 55
2/2013 17 ก.พ. 56 8.30-11.30 02 - 10 ม.ค. 56
3/2013 10 มี.ค. 56 8.30-11.30 01- 11 ก.พ. 56
4/2013 31 มี.ค. 56 8.30-11.30 01 - 11 มี.ค. 56
5/2013 19 พ.ค. 56 8.30-11.30 01 - 11 เม.ย. 56
6/2013 09 มิ.ย. 56 8.30-11.30 01 - 09 พ.ค. 56
7/2013 14 ก.ค. 56 8.30-11.30 03 - 13 มิ.ย. 56
8/2013 18 ส.ค. 56 8.30-11.30 01 - 11 ก.ค. 56
9/2013 08 ก.ย. 56 8.30-11.30 01 - 08 ส.ค. 56
10/2013 22 ก.ย. 56 8.30-11.30 19 - 26 ส.ค. 56
11/2013 13 ต.ค. 56 8.30-11.30 02 - 12 ก.ย. 56
12/2013 10 พ.ย. 56 8.30-11.30 01 - 10 ต.ค. 56
13/2013 24 พ.ย. 56 8.30-11.30 21 - 28 ต.ค. 56
14/2013 08 ธ.ค. 56 8.30-11.30 01 - 11 พ.ย. 56
15/2013 22 ธ.ค. 56 8.30-11.30 20 - 27 พ.ย. 56

วิธีการสมัคร :

ผู้สมัครต้องสมัครสอบผ่านโปรแกรมลงทะเบียนแบบOnlineทาง Internet เท่านั้น และหลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว โปรแกรมจะสร้างใบลงทะเบียนให้ผู้สมัคร ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้สมัครใช้ในการลงทะเบียนต้องต่อเข้ากับเครื่อง พรินเตอร์ให้พร้อม

ใบลงทะเบียน :

หลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถูกต้องแล้วระบบจะสร้างใบลงทะเบียน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 : แสดงตารางสอบที่ผู้สมัครเลือก และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ
ส่วนที่ 2 : เป็นหลักฐานการชำระเงินของผู้สมัคร หลังจากที่ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมที่งธนาคารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่งธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน 
ส่วนที่ 3 : เป็นหลักฐานการรับเงินของธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะฉีกส่วนนี้เก็บไว้

ค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียม :

ศูนย์ ทดสอบฯ คิดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวิชาละ 800 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมของธนาคาร 15 บาทต่อใบลงทะเบียน 1 ใบ โดยในการชำระค่าธรรมเนียม ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มใบลงทะเบียนที่พิมพ์จากโปรแกรมลงทะเบียนแบบOnline เท่านั้น เพื่อนำไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมที่ี่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์หรือไทย ธนาคาร (ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ)ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ระบุไว้บนใบลงทะเบียนและให้ เจ้าหน้าที่ธนาคารประทับตราชำระเงินบนใบลงทะเีบียนไว้เป็นหลักฐาน การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครลงทะเบียนถููกต้องและชำระ เงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
การชำระเงินโดยการกรอกใบนำฝากของธนาคาร หรือการชำระเงินนอกเหนือจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้จะถือว่าการสมัครครั้งนั้น เป็นโมฆะ และผู้สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือเลื่อนการลงทะเบียนหรือโอนเงินให้ ผู้สมัครรายอื่นได้

การแจ้งสถานที่สอบ :

ศูนย์ทดสอบฯจะแจ้งข้อมูลสถานที่สอบผ่านทาง เว็บไซต์ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ ผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยเข้าไปในโปรแกรมลงทะเบียนในเว็บไซต์(ต้องใส่ Login ID และ Password)

ผ่าน 2 ช่องทางหลัก ดังนี้

1.เว็บไซต์
     ศูนย์ทดสอบฯ จะแจ้งผลสอบให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ประมาณ 2 สัปดาห์์หลังจากวันสอบ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยเข้าไปในโปรแกรมลงทะเบียนในเว็บไซต์(ต้องใส่ Login ID และ Password) 

2.ไปรษณีย์
   ศูนย์ทดสอบฯจะจัดส่งใบรายงานคะแนนเพื่อแจ้งผลสอบให้ผู้สมัครสอบทราบทางไปรษณีย์ประมาณ3สัปดาห์หลังจากวันสอบ


    ในกรณีที่ประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลการสอบ ให้ดำเนินการได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ

การแจ้งผลสอบ :

     หากผู้สมัครไม่ได้รับใบรายงานคะแนนให้เข้าไปตรวจผลสอบในเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบฯและสามารถมาติดต่อกรอกใบคำร้องเพื่อขอใบรายงานคะแนนได้ที่ศูนย์ทดสอบฯ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับผลสอบให้ท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำร้องจากในเว็บไซต์ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนำเอกสารมายื่นที่ศูนย์ทดสอบฯ อาคารจามจุรี8ชั้น3(อยู่ตรงข้ามโรงเรียนอุเทนถวาย)

 

“ทางสถาบัน Bright up center by P’JENG มีเปิดสอนคอร์ส CU-TEP โดยนักเรียนที่มาเรียนสอบได้ถึง 98% ทุกรอบ”

 

Bright Up Center By P’Jeng โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา 

 

เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

 

ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

 

เรียนจริง....ได้ผลจริง   

 

ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

 

น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

 

น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập

m88 cá cược trực tuyến châu á cá cược trực tuyến trang cá cược trực tuyến 78win trang cá cược trực tu trang web cá cược trực tuyến hay nhất