fun88 live casino

Test คอร์ส04

 ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่มาเรียนที่ Brightup center By P'Jeng

แล้วสอบติด จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยอินเตอร์

CHULALONGKORN UNIVERSITY INTERNATIONAL PROGRAM

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
 fun88 live casinoLiên kết đăng nhập


จุฬาอินเตอร์เป็นการเรียนระบบนานาชาติซึ่งเปิดสอนในคณะ

     1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA)

           - Accounting

       ;    - International Business Management

     2. คณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)

           - สาขา Applied Chenistry (เคมีประยุกต์)

     3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ISE) เปิดสอน 4 สาขา

           - Nano Engineeering (NANO)

   ;        - Automotive Design and Manufacturing Engineering (ADME)

           - Information and Communication Engineering (ICE)

           - Aerospace Engineering (AERO)

     4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาที่เปิดสอนได้แก่

          - In Architeetural Design (INDA)

         ; - Communication Design (Comm De)

     5. คณะนิเทศศาสตร์ (CommArts)

          - สาขา Communication Management

     6. คณะอักษรศาสตร์ (BALAC)

         - สาขา Language and Culrure

     7. คณะจิตวิทยา (IIPP)

         - สาขา Psychological Science

CU-TEP หรือ Toefl หรือ IELTS หรือ SAT

SAT หรือ CU-AAT ขึ้นอยู่กับคณะที่เลือก

SAT หรือ CU-ATS ขึ้นอยู่กับคณะที่เลือก

CU-TEP คืออะไร?

      วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) การฟัง (Listening) การพูด (Speaking)  

CU-AAT คืออะไร?

 ;    แบบทดสอบฉบับนี้ใช้วัดความถนัดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน หลัก ๆ ดังนี้

     1. Math Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้

          - Arithmetic

          - Algebra

          - Geometry

          - Problem Solving

     2. Verbal Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านภาษาในเรื่องต่อไปนี้

          - Understanding how the different parts of a sentence fit logically together

          - Finding the meaning of vocabulay in context

          - Identifying Sentence errors

          - Improving sentences and paragraphs   

CU-ATS ทดสอบอะไร?

แบบทดสอบ CU-ATS (Aptitude Test for Science of Chulalongkorn University) ใช้วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

     - วิชาฟิสิกส์

     - วิชาเคมี     

นำผลสอบไปใช้อะไร?

     สำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

CU-ATS (Nano) คืออะไร?

     แบบทดสอบ CU-ATS (Nano) (Apitude Test for Science (Nano) of Chulalongkorn University) ใช้วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์(นาโน) ประกอบด้วย

          - วิชาฟิสิกส์

          - วิชาเคมี

          - วิชาชีววิทยา

นำผลสอบไปใช้ทำอะไร?

     เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนาโน 

 

ขอแสดงความยินกับน้องๆ ที่เรียนที่ Brightup Center P'Jeng 

        แล้วสอบติด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อินเตอร์

THAMMASAT UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE

 

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập

 fun88 live casinoLiên kết đăng nhập

 

 ทำไมต้องเรียนที่ Bright Up Center?

       ที่ Bright Up Center By P'Jeng เราเชี่ยวชาญการสอนและด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี

ทำให้เราเข้าใจน้องๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆที่ส่วนใหญ่น้องๆจะพบเจอในการสอบ เราจึงมุ่งเน้นในการคิดวิเคราะห์เทคนิคต่างๆ

เพื่อให้น้องๆทุกคนได้ผลลัพท์ออกมาดีเริ่ด โดยน้องๆทุกคนที่มาเรียนที่ Bright Up Center By P'Jeng สามารถสอบ

ผ่านได้และยังสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

         น้อง ๆ ไม่ต้องกังวลว่าเรียนภาคสามัญ(ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมาแล้วจะสอบไม่ได้ ไม่ว่าน้อง ๆ

มีพื้นฐานเป็นเช่นไร....เราสามารถช่วยให้น้อง ๆ เข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้แน่นอนค่ะ

 

ธรรมศาสตร์อินเตอร์เป็นการเรียนระบบนานาชาติซึ่งเปิดสอนในคณะ

1. คณะวิศวะ/วิทยาอินเตอร์ (SIIT)

     - Engineering

     - Technology

     - Management

2. คณะวิศวะอินเตอร์ (TEP/TEPE)

3. คณะบัญชีบริหารอินเตอร์ (BBA)

     - Accounting

4. คณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ (BE)

5. คณะศิลปศาสตร์ อังกฤษอเมริกันศึกษา BAS (British - American Studies)

6. คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารธุรกิจ BEC (Business English Communication)

7. คณะศิลปศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา SEAS (Southeast Asian Studies)

8. คณะจีนศึกษา (PBIC)

9. คณะวารศาสตร์อินเตอร์ (BJM)

10. คณะรัฐศาสตร์ (BMIR)

 

สอนทุกตัวที่ใช้ในการสอบ

- TU-GET

- SMART I-II

- SAT

- IELTS

 

TU-GET คืออะไร ?

     TU-GET ย่อมาจาก THAMMASAT UNIVERSITY GENERAL ENGLISH TEST เป็นชื่อของแบบทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่จะประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้ผลคะแนน TU-GET เป็นส่วนประกอบในการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือผู้ที่ประสงค์จะทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง โดยแบบทดสอบจะมีการวัดความรู้ 3 ด้านดังนี้

 

SMART I-II คืออะไร ?

     SMART 1 (Scholastic Management Aptitude Requirement Test สำหรับระดับปริญญาตรี หรือ SMART For Undergraduate Level เป็นชุดข้อสอบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BBA) ผ่านโครงการรับตรง (Direct Entrance) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยประกอบด้วย

   ;  - วัดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ (60นาที)

     - วัดความสามารถด้านการอ่าน (60นาที)

     - วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (60นาที)

     - วัดความรู้รอบตัว (15นาที)       

 

SAT คืออะไร

     SAT ย่อมาจาก Scholastic Aptitude Tests หรือ Scholastic Assessment Tests มหาวิทยาลัยจะนำคะแนนสอบ SAT นี้ไปเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีเกณฑ์การใช้คะแนนนี้ต่างกันไป ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าใครก็ตามที่อยากสมัครเรียนในหลักสูตรนานาชาติไม่ว่าจะเป็นที่จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล หรือสถาบันอื่นๆ จะต้องสอบ SAT  กันแทบทุกคน วันนี้เราจะมาดูกันว่าข้อสอบที่บางคนเรียก "แซท" หรือบางคนเรียก "เอส เอ ที" นั่นคืออะไรกันแน่ และทำไมหลักสูตรนานาชาติเกือบทุกแห่งถึงพร้อมใจกันรับผลสอบนี้กัน
 

   fun88 live casinoLiên kết đăng nhập 

   
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập

        fun88 live casinoLiên kết đăng nhập

       fun88 live casinoLiên kết đăng nhập

           fun88 live casinoLiên kết đăng nhập

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
 

 
 
 

 

   
m88 cá cược trực tuyến châu á cá cược trực tuyến trang cá cược trực tuyến 78win trang cá cược trực tu trang web cá cược trực tuyến hay nhất